Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob pro odběratele a dodavatele společnosti IC WEST s.r.o.
 
Společnost IC WEST s.r.o., se sídlem Slovanská alej 1960/24, 326 00 Plzeň, IČ 252 10 530, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, vložce 8928 ( dále jen „správce“), jakožto správce osobních údajů,  si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů touto společností  včetně rozsahu práv subjektů údajů.Vymezení užitých pojmů:
• osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
• subjekt údajů – subjektem údajů jste v tomto případě Vy jako fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
• správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj,
• zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje;
• příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje;
• zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
• souhlas subjektu údajů – jakýkoli svobodný informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů

1.    Správce osobních údajů – totožnost a kontaktní údaje: 
IC WEST s.r.o., se sídlem Slovanská alej 1960/24, 326 00 Plzeň, IČ 252 10 530, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, vložce 8928

Adresa pro doručování:    Slovanská alej 1960/24, 326 00 Plzeň
Adresa elektronické pošty: masek@inx.cz.
Telefon: +420 602 694 520
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.2.    Účel a rozsah zpracování osobních údajů
IC WEST s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu se nařízením Evropského parlamentu a Rady ( EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů / dále jen „GDPR“ .

Zpracování osobních údajů:
a) bez souhlasu subjektu údajů
b) se souhlasem se souhlasem subjektu údajů                            a) Bez souhlasu subjektu údajů
Bez Vašeho souhlasu  jsou zpracovávány Vaše osobní údaje ve Vašem právním zájmu a v právním zájmu  správce na základě následujících právních titulů a pro následující účely:
 
- Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na žádost subjektu údajů ( tj. dodavatele/odběratele, prodávajícího/kupujícího) pro účely realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace

- Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce pro účely vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek Správce, posouzení bonity a důvěryhodnosti, kamerového systému se záznamem za účelem ochrany majetku Správce, identifikace návštěvníků objektů Správce z důvodu ochrany majetku Správce

- Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona pro účely poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona a vedení účetnictví

- Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osobyb) Se souhlasem subjektu údajů
Správce Vás požádá o souhlas v případě neexistence smluvního vztahu, nebo jiného důvodu vyhovujícího požadavkům GDPR.
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů  je zcela dobrovolné a tento souhlas lze  kdykoliv odvolat.
Souhlas se zpracováním  osobních údajů lze odvolat písemným oznámením zaslaným elektronickou poštou na adresu bmasek@inx.cz nebo v poštovním styku na adresu Správce.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.


Rozsah zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává Vaše následující osobní údaje:
- identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů
- údaje o produktech, které jste zakoupili či dodali, příp. o službách, které jsou poskytovány
- údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
- platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy – Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po  nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. minimálně po dobu trvání smlouvy a po dobu trvání záruční lhůty, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle nařízení a dalších obecně závazných právních předpisů.  Údaje, které správce zpracovává s Vaším souhlasem, jsou uchovávány po dobu, po kterou je souhlas platně udělen.

Zdroje, ze kterých  informace pocházejí:
Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v této informaci pocházejí z následujících zdrojů:
- Údaje byly Vámi poskytnuty  v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo  v průběhu  spolupráce.
- Údaje byly získány z veřejných zdrojů, seznamů a veřejných evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí.

Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje správce předává pouze v  odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců: 
- smluvním partnerům, kteří jsou potřební pro provoz Správce a zajištění a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dovozcům vozidel, dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb,
- jiným subjektům v případech, kdy Správci poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu  jeho oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);


Vaše práva jako subjektu údajů při zpracování osobních údajů:
Právo na přístup – subjekt údajů může Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o něm  zpracovává Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu – subjekt údaj má právo  Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají
Právo na výmaz – Subjekt údaj má právo Správce požádat, aby bez zbytečného odkladu vymazal  osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán některý z těchto důvodů:
• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
• subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
• subjekt údajů vznese námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznese námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
• osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
•  osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo  Správce požádat, aby omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
• Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
• Zpracování osobních údajů je protiprávní, ale subjekt údajů odmítá výmaz těchto údajů a žádá místo toho  o omezení jejich použití;
• Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
• Subjekt údajů  vznesl námitku proti zpracování jeho osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů
Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má v případech stanovených  nařízením GPDR  právo získat osobní údaje, které se ho  týkají, jež poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo tyto předat jinému správci s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
Právo na odvolání souhlasu – pokud  je zpracování  osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů  právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který byl souhlas udělen, kdykoliv odvolat
Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
Právo podat stížnost – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat.